Värmdö Nattvandrares stadgar 

​§1 Mål och uppgifter

Föreningen har till uppgift att stödja och inge trygghet för ungdomar, kvälls- och nattetid, under veckoslut, helger, skollov samt vid olika festivalarrangemang och liknande. Föreningen ska i sin verksamhet vara vuxna förebilder för ungdomar och motverka våld, kriminalitet, främlingsfientlighet samt ungdomars bruk av alkohol, narkotika och andra droger. I kontakten med ungdomar arbetar nattvandrare också med att främja den psykiska hälsan hos de unga. 

Föreningen ska bedriva opinionsarbete, underlätta för medlemmar att kunna nattvandra, informera aktiva medlemmarna om deras ansvar i anslutning till regelverket, genom bildningsverksamhet bidra till medlemmens utveckling och verka för medlemsanslutning. 

Föreningens verksamhet finansieras ideellt och utan vinstintresse genom egna avtal och överenskommelser. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 


§2 Medlemmar

Som medlem kan antas person som fyllt 20 år. Medlem kan i verksamheten dessutom delta som vandringsvärd. 

Medlem skall årligen betala den medlemsavgift som årsmötet beslutar. Medlem som inte betalar medlemsavgift riskerar att uteslutas från föreningens verksamhet. 

Annan person från 25 år kan delta vid nattvandringar, men inte i beslutande organ såsom styrelsemöten och medlemsmöten.

Annan person från 20 års ålder kan delta vid nattvandringar som ungdomsvandrare, men inte som nattvandrarvärd eller i beslutande organ såsom styrelsemöten.

En nattvandrare stödjer främst ungdomar, tar ansvar och sätter gränser, finns till hands, ger stöd och hjälp. 

Medlem som motarbetar föreningen och dess syften kan av styrelsen uteslutas.  


§3 Styrelsen och dess uppgifter

Styrelsen består av minst tre och högst åtta personer. En styrelseledamot ska vara minst 25 år och ska vara medlem i föreningen. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en kassör och minst en ledamot. 

Om en styrelseledamot väljer att avgå i förtid, kan styrelsen välja in en ersättare som kan sitta som längst fram till nästa årsstämma. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande, men minst två ledamöter inklusive ordförande.

Styrelsen ansvarar inom det egna verksamhetsområdet särskilt för: 

• föreningens ekonomi och verksamhetsplanering samt 

• tillsyn och uppföljning av föreningens aktiviteter 


Styrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från eventuella lokala grupper inhämta de uppgifter som kan krävas. 

Styrelseledamöterna är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har deltagit i. 


§4 Alkohol- och drogpolicy

Värmdö Nattvandrare ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. 

Som en av Värmdö kommuns ideella föreningar har vi ett ansvar när det gäller ungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.

En nattvandrare som bär nattvandrarjacka får inte bruka alkohol, cigaretter eller andra droger i samband med nattvandringen.

Det är i denna verksamhet Värmdö Nattvandrare ger sitt viktigaste budskap till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten är att Värmdö kommun ska vara en trygg miljö ur alkohol- och drogsynpunkt.


Värmdö Nattvandrares alkohol- och drogpolicy innebär bland annat:

• att inga alkoholhaltiga drycker eller droger ska förekomma bland vare sig nattvandrarvärdar eller nattvandrande vuxna/ vårdnadshavare i samband med nattvandring,

• att inga droger och ingen alkohol får förekomma i de lokaler föreningen nyttjar under tidpunkten för nyttjandet,

• att i samband med olika evenemang tillåts ingen försäljning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten,

• att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol och olika slags droger samt

• att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkohol- eller drogkonsumtion.


§5 Årsmöte

Årsmötet skall om möjligt äga rum innan februari månads utgång. Kallelse med dagordning skall senast 14 dagar innan årsmötet skickas till medlemmarna per e-post och anslås på föreningens hemsida. 

Enskild medlem får väcka motion till årsmötet. Motioner skall inlämnas till föreningsstyrelsen vid den tidpunkt föreningsstyrelsen bestämmer, dock senast 10 dagar före årsmötet.

Val av en till två personer på ett år i föreningens valberedning. 

Varje medlem äger en röst. Ärende på årsmöte avgörs genom öppen omröstning. Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 


Styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt i alla ärenden som inte rör det gångna årets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor styrelsens ledamöter endast har yttranderätt. 


Vid varje årsstämma väljs nya ledamöter vars mandat har gått ut (vartannat år). Årsstämman och den sittande styrelsen är skyldiga att tillse att ungefär halva antalet ledamöter väljs på två år vardera. På så sätt kan föreningen inte bli utan styrelseledamöter vid ett enstaka årsmöte.

Vid årsmötet utses (såvida ej omval) ordförande, kassör och minst en ledamot. Årsstämman får välja posten vice ordförande men det är inte obligatoriskt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:


§6 Övriga bestämmelser

Föreningens styrelse och årsmöte är skyldiga att iaktta organisationens mål och regelverk samt följa stadgar och stadgeenligt fattade beslut. 

För ändring av dessa stadgar fordras två medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall fattas med ¾ majoritet från föreningens medlemmar. 

I de fall föreningen beslutar upphöra med verksamheten skall tillgängliga medel tillfalla, av styrelsen beslutad, förening eller verksamhet till förmån för barn- och ungdomar i Värmdö kommun.

___________________________________________________________________________


Värmdö nattvandrares stadgar antogs vid föreningens bildande den 5 september 2007 och reviderades 9 mars 2018 samt vid föreningens extra årsmöte den 26 mars 2018. Nuvarande stadgar beslutades vid föreningens ordinarie och extra årsmöte den 18 mars 2021.